சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தனம் செல்வம் ; பொன் ; பொருள் ; முலை ; தன்மை ; உத்திரம் ; பசுவின்கன்று ; வருத்தம் ; கூட்டற்கணக்கு ; பண்புணர்த்தற்குப் பெயரின் பின்வரும் இடைச்சொல் ; சாதகத்தில் சென்மலக்கினத்திலிருந்து செல்வத்தைக் குறிக்கும் இடமான இரண்டாம் வீடு .