சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தனித்தனி ஒவ்வொன்றாய் அல்லது ஒவ்வொருவராய் .