சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தன்னிலை இயல்புநிலை ; சமனாய் நிற்கை .