சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தமிழ் இனிமை ; நீர்மை ; தமிழ்மொழி ; தமிழ் நூல் ; தமிழ்நாடு ; தமிழர் .