சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தற்செயல் தானே இயலுதல் ; பலித்தல் ; தன்னைப் பெருக்குதல் .