சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தற்பணம் காண்க : தர்ப்பணம் ; முதுகெலும்பு ; கண்ணாடி ; யானைமுதுகு .