சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தலைப்பறை யானை முதலியவற்றின் முன்னே கொட்டும் பறை .