சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தலைப்பா தலையிற் கட்டும் துணி .