சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தலைப்பு நூல் முதலியவற்றின் தலைப்பெயர் ; ஆதி ; முன்றானை ; சீலை விளிம்பு ; தோன்றும் இடம் .