சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தலைமகன் தலைவன் ; மூத்த மகன் ; அகப்பொருள் தலைவன் ; கணவன் ;