சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தள்ளுமட்டம் யானையின் இளங்கன்று .