சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தள்ளுவண்டி கையால் தள்ளிச்செலுத்தும் சிறுவண்டி .