சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தவழ்தல் ஊர்தல் ; தத்துதல் ; பரத்தல் .