சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாகம் நீர்வேட்கை ; ஆசை ; காமம் .