சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாக்கம் தாக்கு ; எதிர்தாக்குகை ; வேகம் ; கனத்திருக்கை ; மிக்கிருக்கை ; வீக்கம் ; முதற்கொண்டு .