சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாடடோட்டம் புரட்டு ; குழப்பம் ; தாமதம் .