சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாட்டோட்டு புரட்டு ; குழப்பம் ; தாமதம் .