சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாதா தந்தை ; தாத்தா ; பெரியோன் ; கொடையாளி ; பிரமன் ; காண்க : தாத்துரு .