சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தானியலட்சுமி தானியமாகிய செல்வத்துக்குரிய திருமகள் .