சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாமரைநண்பன் தாமரைக்குக் காதலனான சூரியன் .