சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாரண அறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதினெட்டாம் ஆண்டு .