சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாறு வாழை முதலியவற்றின் குலை ; பின்புறக்கச்சக்கட்டு ; இரேகை ; வரையில் ; உண்டை நூல் சுற்றும் கருவி ; முட்கோல் : மாடோட்டும் கோலிலுள்ள முள் ; அங்குசம் ; விற்குதை ; கீல் எண்ணெய் .