சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாளம் பாட்டின் காலத்தை அறுதியிட்டு அளக்கும் அளவு ; கைத்தாளக் கருவி ; பனைமரம் ; கூந்தற்பனைவகை ; அரிதாரம் ; தாளத்திற்கு இசையக் கூறும் அசைகள் ; காண்க : தாளிசபத்திரி .