சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தாளவொற்று சதி ; தாளவுறுப்புகளைத் தவறாது கணக்கிட்டுப் போடும் தாளகதி .