சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திங்கள் சந்திரன் ; மாதம் ; திங்கட்கிழமை ; பன்னிரண்டு .