சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திணி திட்பம் ; செறிவு ; பூமி .