சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திண்டு அரைவட்ட வடிவான பஞ்சணை ; முட்டாகக் கட்டப்படும் சிறு சுவர் .