சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தினப்படி நாள்தோறும் ; நாட்படித்தரம் .