சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திப்பிலி ஒரு மருந்துச் சரக்கு , அது கண்ட திப்பிலி , யானைத் திப்பிலி முதலாகப் பலவகைப்படும் .