சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருகு முறுக்கு ; கோணல் ; மாறுபாடு ; ஏமாற்றும் பேச்சு ; குற்றம் ; அணியின் திருகுமரை ; சுரி .