சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருச்சபை சிதம்பரத்தில் நடராசர் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்கோயில் ; கிறித்துவர் கூடித்தொழும் இடம் .