சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருடன் கள்வன் ; தந்திரக்காரன் ; காண்க : விட்டுணுக்கரந்தை .