சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருத்து பண்படுத்தபட்ட நிலம் ; நன்செய் நிலம் ; ஒப்பனை .