சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருமந்திரம் சிவஐந்தெழுத்து ; திருமால் எட்டெழுத்து ; திருமூலர் இயற்றிய நூல் ; கோயில் .