சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருமால்கொப்பூழ் திருமாலின் கொப்பூழிலிருந்து உண்டான தாமரை .