சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருமுடித்திலகம் திருமுடியில் சூட்டும் மணி .