சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருவாளன் விகடன் ; தெய்வத் திருவருள் பெற்றவன் .