சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திருவோணம் இருபத்தேழு நாள்களுள் இருபத்திரண்டாவது நாள் ; திருவோணத் திருவிழா .