சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
திவாகரன் சூரியன் ; திவாகரம் என்னும் நூலின் ஆசிரியன் .