சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தீண்டல் தீண்டுதல் ; பிறப்பு இறப்பு முதலியவற்றால் உண்டாவதாகத் கருதப்படும் தீட்டு ; மாதவிடாய் ; வயல் .