சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தீர்த்தம் நீர் ; தூய்மை ; ஆராதனை நீர் ; புண்ணிய நீர்த்துறை ; திருமஞ்சன நீர் ; திருவிழா ; தீ ; வேள்வி ; பிறப்பு ; சிராத்தம் ; பெண்குறி .