சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தீவகச்சாந்தி முற்காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நடந்த இந்திரவிழா .