சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துங்கீசன் சூரியன் ; சிவன் ; திருமால் ; சந்திரன் .