சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துன்னம் தையல் ; ஊசித்துளை ; ஒரு மரவகை .