சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துப்பல் உமிழ்நீர் ; பயனற்றது ; ஆணை .