சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துப்பாக்கி துமுக்கி ; சுடுங்கருவி ; கதிர்த்தலையைத் தாக்கும் நெற்பயிர்நோய் .