சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துப்புரவு தூய்மை ; நுகர்ச்சிப்பொருள் ; ஐம்பொறி நுகர்ச்சி ; அனுபவம் ; திறமை ; முறைமை ; மேன்மை ; வேண்டற்பாடு ; அழகு .