சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துருதுருப்பு அமைவின்மை ; சுறுசுறுப்பு ; விரைவு .