சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துருப்பு படை ; சீட்டுத்துருப்பு .