சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துளு துளுநாடு ; துளுநாட்டு மொழி .